Man-fre fra kl. 09.00 til 18:30 7060 6800
Forside
Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser

Artikel 1 – Sælgers identitet
Navn: Sonova Audiological Care Denmark ApS driver forretning under navnet "AudioNova", herefter kaldet ”Sonova”.
Virksomhedens adresse: Dyrehavevej 3, 2930 Klampenborg
Telefonnummer: 7060 6887
Registreret i hos Erhvervsstyrelsen i Danmark
CVR-nummer (momsnummer): 10317487
Sonova Audiological Care Denmark ApS indgår som virksomhed i Sonova AG, som har hjemsted i Stäfa, Schweiz.
Sonova er registreret distributør af medicinsk udstyr.
 
Artikel 2 – Anvendelsesområde
1. Disse generelle Vilkår og betingelser (“Forretningsbetingelser”) finder anvendelser på alle tilbud udfærdiget af Sonova og på samtlige aftaler, som indgås mellem dig og Sonova.

2. Før et “fjernsalg” (i denne sammenhæng menes en aftale, som er indgået via internettet) kan træde i kraft, får du mulighed for at læse disse Forretningsbetingelser. Du får desuden mulighed for at downloade og gemme Vilkårene på din enhed.

3. Hvis der måtte være uoverensstemmelser mellem de enkelte bestemmelser i  Forretningsbetingelserne, kan du påberåbe dig de bestemmelser, som er mest gunstige for dig.
 
Artikel 3 – Tilbud
1. Hvis et tilbud, som er afgivet af Sonova, kun gælder i en begrænset tidsperiode, vil Sonova udtrykkeligt anføre tilbuddets gyldighedsperiode.

2. Sonova sikrer, at vores tilbud indeholder en fuldstændig og nøjagtig beskrivelse af de varer og/eller serviceydelser, som er omfattet af tilbuddet. Sonova sikrer, at denne beskrivelse er tilstrækkeligt detaljeret til, at du har mulighed for at beslutte, om du vil acceptere tilbuddet. Hvis Sonova uploader billeder af de tilbudte produkter/serviceydelser, vil vi sikre, at disse billeder afspejler de faktiske forhold og er repræsentative for tilbuddet.

3. Hvis et af vores tilbud, indeholder tydelige fejl eller misforståelser, er Sonova ikke retligt forpligtet til at opfylde tilbuddet. Det gælder også, hvor en rabat på et produkt/serviceydelse af indlysende årsager er ukorrekt.

4. Alle tilbud, som afgives af Sonova, vil indeholde de nødvendige oplysninger, så du kan danne dig et overblik over, hvilke rettigheder og forpligtelser der er knyttet til din eventuelle accept af tilbuddet.
 
Artikel 4 – Aftale
1. Aftalen mellem dig og Sonova træder i kraft og er bindende, når du har accepteret det tilbud, som er afgivet af Sonova.

2. Når du har accepteret tilbuddet , vil Sonova bestræbe sig på straks at bekræfte tilbuddet ved at sende dig en e-mail eller kontakte dig telefonisk. Indtil denne bekræftelse er modtaget, har du ret til at annullere aftalen med øjeblikkelig virkning.

3. Sonova har truffet foranstaltninger for at sikre, at aftalen kan indgås på sikker vis. Hvis der er mulighed for at betale med digitale betalingsformer, vil Sonova sørge for, at der er truffet de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger i denne forbindelse.

4. Hvis du ikke opfylder dine betalingsforpligtelser og andre væsentlige forpligtelser, er Sonova berettiget til at hæve aftalen. I så fald vil Sonova tilbageføre eventuelt indbetalte beløb.

5. I forbindelse med Sonovas levering produktet/serviceydelsen, vil du modtage følgende:
  • En fysisk adresse, hvortil du kan fremsende klager.
  • Vilkårene for og måden hvorpå, at du kan gøre brug af din fortrydelsesret.
  • Alle oplysninger om service og garanti.
  • Prisen (herunder alle omkostninger og gebyrer), leveringsomkostninger, betalingsform, leveringsform.
  • I tilfælde, hvor aftalen har en gyldighedsperiode på mere end et år: Måderne, hvorpå aftalen kan ophæves.
  • Standardformularen, som skal benyttes, hvis du vil gøre brug af fortrydelsesretten.
 
6. Hvis Sonova påtager sig en forpligtelse, som gentager sig, eller der er tale om en forpligtelse, som kræver, at Sonova handler med faste mellemrum, finder ovenstående afsnit kun anvendelse på den første levering.
 
Artikel 5 – Fortrydelsesret
1. Du har mulighed for at fortryde aftalen med Sonova inden for 14 dage fra det tidspunkt, hvor du har modtaget de bestilte produkter (“Fortrydelsesperioden”), uden at du skal angive en begrundelse for en sådan fortrydelse. Hvis du bestiller en ydelse, beregnes din fortrydelsesfrist på 14 dage fra bestillingstidspunkter. Sonova kan anmode dig om en begrundelse, men kan ikke kræve, at du giver en sådan begrundelse for at fortryde aftalen inden for de første 14 dage.

2. Fortrydelsesretten finder kun anvendelse på aftalen, når der er tale om produkter, som er ikke-brugertilpassede, ikke har en begrænset holdbarhed og ikke er til engangsbrug, medmindre disse produkter til engangsbrug endnu ikke er taget i anvendelse.

3. Varen skal af hygiejnemæssige og sundhedsmæssige årsager returneres  ubrugt og i original, ubeskadiget emballage. Dette gælder høreapparater, in-ear høreværn, ørepropper og renseprodukter til sådanne produkter.

4. Du skal returnere eventuelle tilbehør, manualer mv. samtidig med varen.

5. Du kan benytte denne formular til at fortryde aftalen, hvis du ønsker at gøre brug af din fortrydelsesret.

6. Du bærer forbindelse med udnyttelse af fortrydelsesretten risikoen for varens hændelige beskadigelse eller forringelse indtil, at Sonova har modtaget varen retur. Fastlæggelsen af en eventuel værdiforringelsen vil altid bero på en konkret vurdering.
 
Artikel 6 – Forpligtelser i fortrydelsesperioden
1. Du skal i fortrydelsesperioden håndtere produktet og dets emballage med den fornødne omhu, og du må ikke bruge produktet, pakke det ud af emballagen eller bryde en forsegling på den modtagne emballage.

Artikel 7 – Returforsendelser
1. Hvis du beslutter dig for at returnere et indkøbt produkt til Sonova med henvisning til din fortrydelsesret, skal du på forhånd kontakte Sonova for at få returforsendelsen registreret. Bemærk, at brugertilpassede produkter og produkter med begrænset holdbarhed ikke er omfattede af fortrydelsesretten.

2. Du skal returnere produktet til Sonova senest 14 dage efter den dato, hvor du meddelte din beslutning til Sonova (du har bevisbyrden for, at produktet faktisk blev returneret inden for denne frist).

3. Du kan af sundheds- eller hygiejnemæssige grunde ikke fortryde køb af produkter, hvor den originale forsegling er blevet brudt.
4. Hvis du sender produktet tilbage til Sonova, skal du medtage alle ekstraudstyr og tilbehør samt – i så rimelig udstrækning som muligt – i original tilstand og emballage, samt med ubrudt original forsegling.

5. Når Sonova har oplysning om, at du ønsker at fortryde købet, vil Sonova inden for 14 dage refundere købsprisen inkl. eventuelle leveringsomkostninger. Beløbet refunderes ved bankoverførsel eller tilbageførsel til dit betalingskort. Du kan aftale med Sonova, at et produkt kan indleveres til en af Sonovas fysiske adresser – i stedet for som returforsendelse pr. post. I sådanne tilfælde skal der indgås en særlig aftale.

6. Du er som udgangspunkt ansvarlig for at betale returomkostningerne til produkterne, medmindre Sonova har oplyst, at Sonova vil dække disse omkostninger.
 
Artikel 8 – Pris
1. Alle priser er inklusive moms og leveringsomkostninger, medmindre andet er specifikt angivet.
2. Priserne for de tilbudte produkter vil ikke stige i den periode, som er anført i et tidsbegrænset tilbud, dog med undtagelse af eventuel stigende statslige afgifter og moms, som vil blive pålagt direkte.
3. Der tages forbehold for ændring af almindelige produktpriser. Det er prisen på det tidspunkt, hvor du foretager bestilling, som er gældende.
 
Artikel 9 – Opfyldelse af forpligtelser og ekstra garanti
1. Sonova garanterer, at leverede produkter er identiske med tilbudte produkter, og at produkterne kan anvendes til det anførte formål. Sonova garanterer desuden, at produkterne overholder gældende love og bestemmelser på datoen for aftalens ikrafttræden. Sonova garanterer ikke, at produkterne er anvendelige til andre formål end de af Sonova angivne formål.

2. En eventuelt udvidet garanti vil under ingen omstændighederne begrænse rettighederne i henhold til aftalen, herunder også de rettigheder, som fremgår af B&V.

3. En udvidet garanti omfatter eventuelle forpligtelser, som Sonova påtager sig over for dig ud over den obligatoriske garanti efter lovgivningen.
 
Artikel 10 – Forsendelse
1. Sonova sender de bestilte produkter til den adresse, som du oplyste i forbindelse med bestillingen, og vil hurtigst muligt behandle din bestilling og herefter fremsende produkterne til dig. Sonova sender udelukkende til adresser i Danmark.

2. Sonova vil bestræbe sig på at sende de bestilte produkter til dig inden for en rimelig tidsfrist, dog senest 15 dage efter bestillingen, medmindre en anden leveringsfrist specifikt er aftalt. Hvis forsendelsen af en given årsag bliver forsinket, eller hvis forsendelsen må leveres i separate delpartier, vil Sonova give dig meddelelse herom inden for en rimelig tidsfrist, der dog under ingen omstændigheder må overskride 15 dage fra bestillingstidspunktet. Hvis Sonova er ude af stand til at levere de bestilte produkter til dig inden for en rimelig tidsfrist, vil Sonova give dig meddelelse om det. Hvis du modtager en sådan meddelelse, har du ret til at ophæve aftalen, og alle gennemførte betalinger vil blive refunderet.

3. Hvis aftalen ophæves i henhold til ovenstående afsnit, vil Sonova straks refundere det indbetalte beløb.

4. Risikoen for de bestilte produkter ligger hos Sonova, indtil produkterne er leveret til dig.
 
Artikel 11 – Betaling/Ejendomsforbehold
1. Medmindre der specifikt er indgået anden aftale, imødeses betaling af de bestilte produkter inden for den tidsfrist, som fremgår af den pågældende faktura. Betaling kan ske ved bankoverførsel.

2. Du skal straks oplyse Sonova om det, hvis du konstaterer eventuelle ukorrekte oplysninger i betalingsoplysningerne.

3. Hvis du ikke overholder dine betalingsforpligtelser inden for 14 dage fra det tidspunkt, hvor du har modtaget en påmindelse herom fra Sonova, har Sonova ret til at opkræve rente i overensstemmelse med renteloven på den udestående betaling samt opkræve fuld dækning for udenretslige omkostninger, som påløber ved opkrævning af udestående betaling.

4. Ejerskabet til produkter overgår først, når Sonova har anerkendt modtagelse af det pågældende beløb.
 
Artikel 12 – Begrænsning af erstatningsansvar
1. Sonova ifalder ikke erstatningsansvar for mangler, som skyldes force majeure i situationer, hvor Sonova helt eller delvist undlader at opfylde bestillingen inden for den tidsfrist, som fremgår af aftalen.

2. Sonova ifalder ikke erstatningsansvar over for køberen undtagen i tilfælde, hvor der er tale om simpel eller grov uagtsomhed med henvisning til mangler eller funktionsfejl i forbindelse med brugen af Sonovas hjemmeside, som ligger uden for Sonovas eller dennes leverandørers kontrol.

3. Sonova ifalder desuden ikke erstatningsansvar for skader, tab og omkostninger, som køber ifalder som en konsekvens af manglende opfyldelse af aftalen med henvisning til forhold, som ligger uden for aftalen, idet køber kun har ret til at modtage fuld refusion af den betalte købspris og eventuelle påløbne, tilknyttede udgifter.

4. Sonova ifalder ikke erstatningsansvar for svigagtig eller ulovlig brug hos tredjeparter – i forbindelse med kreditkort, checks og andre betalingsformer – når disse betaler for købte produkter, og det kan bevises, at Sonova har truffet alle nødvendige foranstaltninger, baseret på bedste viden og erfaring på det pågældende tidspunkt, og har handlet med den fornødne omhu.

5. Køber ifalder under ingen omstændigheder erstatningsansvar for forsinket eller manglende betaling, når det kan bevises, at parten har foretaget betaling under iagttagelse af den tidsfrist og på den måde, som er anført af Sonova.

6. Køber har pligt til at friholde Sonova og holde Sonova skadesløs for krav fra tredjeparter med henvisning til skade på eller forringelse af produkterne på baggrund af ukorrekt behandling.
 
Artikel 13 – Klagebehandling
1. Sonova har indført en klageprocedure, og Sonova behandler alle klager over Sonovas produkter og serviceydelser i overensstemmelse med denne procedure. Hvis du ønsker at klage over produkternes funktionalitet, skal du STRAKS rette henvendelse til Sonova.

2. Klager over bestilte produkter skal fremsendes til Sonova inden for den anførte tidsfrist i henhold til dansk lovgivning. Efter købeloven har du 2 års reklamationsret. Klager skal stiles til Sonovas kundeservice med angivelse af alle relevante kendsgerninger og omstændigheder. Sonova har ret til at gennemgå klager over påberåbte mangler, inden Sonova beslutter sig for eventuelt at yde godtgørelse og for, hvilken form for godtgørelse der kommer på tale.

3. Under normale omstændigheder, hvor Sonova modtager en klage med alle krævede, relevante oplysninger, vil Sonova bestræbe sig på at besvare klagen inden for 14 dage, medmindre klagen er så kompleks, at Sonova ikke med rimelighed kan forvente at besvare denne inden for denne tidsfrist. I dette tilfælde vil Sonova meddele dig en forventet frist, inden for hvilken du vil modtage svar.

4. Sonova fremstiller og sælger produkter, der har karakter af medicinsk udstyr, og kan derfor blive afkrævet at videregive indholdet af og oplysninger i din klage til nationale eller internationale myndigheder.

5. En klage over et af Sonovas produkter kan indgives ved at kontakte Sonovas kundecenter på tlf. 7060 6444 eller ved at sende en e-mail til audionova.kundeservice@audionova.dk. Du kan også indgive en klage Forbrugerklagenævnet eller Center for Klageløsning. I disse tilfælde vil klagen blive fremsendt både til Sonova og til den pågældende nationale klagenævn.

6. Sonova vil bestræbe sig på at besvare din klage og finde en løsning inden for 4 uger. Efter udløbet af denne tidsfrist kan sagen indbringes til afgørelse med den tvistløsning, som fremgår af forrige bestemmelse.
 
Artikel 14 – Gældende lov
1. Eventuelle tvister, som måtte opstå på baggrund af aftalen mellem dig og Sonova, der reguleres af disse Forretningsbetingelser, er til enhver tid underlagt dansk lovgivning.
 
Artikel 14 – Supplerende vilkår og betingelser
1. Eventuelt supplerende vilkår og betingelser eller vilkår og betingelser, som afviger fra disse Forretningsbetingelser, må ikke være til skade for dig, og skal i alle tilfælde være aftalt skriftligt eller på en anden måde, hvor det nemt kan påvises, at du har tiltrådt sådanne afvigende vilkår.
 
Artikel 15 – Ændringer i Forretningsbetingelserne
1. Eventuelle ændringer i Forretningsbetingelser har først virkning, når de er offentliggjort i de relevante steder, og efter at du har modtaget meddelelse herom. Hvis Vilkårene ændres inden udløb af tilbudsfristen, finder de vilkår anvendelse, som er mest til din fordel.